Signal Processing Research Group
Contents
Top
Research Topics
People
Publications
Organization
NTT Communication Science Laboratories
Media Information Laboratory
Recognition Research Group
Signal Processing Research Group
Communication environment research group
Innovative Communication Laboratory
Human and Information Science Laboratory
Moriya Research Laboratory
NTT Science and Core Technology Laboratory Group
Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT)
People
Arai, Kenichi
Araki, Shoko
Delcroix, Marc
Espi, Miquel
Fujimoto, Masakiyo
Hori, Takaaki
Inubushi, Masanobu
Kinoshita, Keisuke
Mizutani, Shin
Muramatsu, Jun
Nakatani, Tomohiro
Ogawa, Atsunori
Shinohara, Susumu
Yoshimura, Kazuyuki
Yoshioka, Takuya

Alumni
Aoyama, Kazuo
Hikichi, Takafumi
Irino, Toshio
Ishizuka, Kentaro
Katagiri, Shigeru
Katoh, Hiroko
McDermott, Erik
Makino, Shoji
Miyoshi, Masato
Mukai, Ryo
Murayama, Tatsuto
Sawada, Hiroshi
Schuster, Mike
Sunada, Satoshi
Watanabe, Shinji
Willett, Daniel
Zolfaghari, Parham
Oba, Takanobu
Hahm, Seong-Jun
Harayama, Takahisa
Souden, Mehrez
Nakamura, Atsushi
Minami, Yasuhiro
Kubo, Yotaro

english   japanese