[English] [Japanese]
研究内容
分散圧縮センシング
工事中
複雑ネットワーク (大学院時)
工事中
ダイヤモンドからの電界電子放出 (学部時)
工事中